fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Měsíční plán akcí: červen 2023
2
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
3 4
5 6
Výsledky 2. kola přijímacího řízení 4G a 6G pro školní rok 2023/2024
7
Setkání a prezentace prací studentů středních škol Středoškolská technika - StreTech 2023
Výstava StreTech 2023
8 9 10 11
12
Blížící se události
13
Blížící se události
14
Blížící se události
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
Informační schůzka rodičů a žáků 1. ročníků 2023/2024
27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁMEDatum konání:
1.9.2022

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity, tj. naší školy.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du kurzů (adaptační, lyžařský aj.) a exkurzí. 

Dotaci je možno čerpat i na stravování, v tomto případě je nutno podat žádost na 1. ZŠ Milevsko (zde se žáci naší školy stravují).

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých stránkách:

 https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze